Obiady w szkole

Logo.jpg

Termin płatności za obiady: od 1-go do 5-go dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata (wyjątek mogą stanowić płatności za wrzesień i styczeń - w tym przypadku termin będzie podawany na stronie internetowej szkoły)

- za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto szkoły.

W kwietniu koszt obiadów ucznia to 81,00 zł (18 obiadów x 4,50 zł).

UWAGA!

1. W dniach 8 i 9 kwietnia obiady wydawane są w normalnych godzinach (10.35 – 13.45).

2. W dniach egzaminów obiady są zaplanowane, zmienione zostaną jedynie godziny wydawania. Jeśli uczeń nie będzie korzystał z obiadów w dniach egzaminów prosimy o niezwłoczne zgłaszanie odpisów na te dni. Dni egzaminów nie są automatycznie odpisywane. Nie należy również pomniejszać wpłat za kwiecień o odpisy w dniach egzaminów - należność za odwołane obiady zostanie zarachowana na poczet wpłat za maj.

Godziny wydawania obiadów w dniach egzaminów:
10.04.2019 r. (środa) w godz. 13.30 - 15.00
11.04.2019 r. (czwartek) w godz. 13.30 - 15.00
12.04.2019 r. (piątek) w godz. 12.45 - 14.00

15.04.2019 r. (poniedziałek) w godz. 12.30 - 14.00
16.04.2019 r. (wtorek) w godz. 12.00 - 13.45
17.04.2019 r. (środa) w godz. 11.45 - 13.45

Bierzemy udział w programie:

GDAŃSK jeMY ZDROWO - Jadłospis

Opłat za obiady należy dokonywać przelewem na wydzielony rachunek bankowy szkoły:

Bank Pekao SA 41 1240 1268 1111 0010 3849 2067

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer karty obiadowej) – w przypadku uczniów, którzy nie posiadają karty, numer zostanie nadany po dokonaniu wpłaty w wysokości 3,00 zł na inny rachunek bankowy szkoły wskazany niżej).

Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (58) 302-85-20 wewn. 123 (sekretariat) lub 113 (intendent) lub e-mailem na adres sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

W przypadku zgłoszenia odpisów należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (przy płatności przelewem wskazany jest wcześniejszy kontakt z intendentem pod nr tel. (58) 302-85-20 wewn. 113 w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).

Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone, wówczas powstanie niedopłata, od której zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim e-mailowym wezwaniu Rodzica do zapłaty. Brak wpłaty należności spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego. Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

Obiady wydawane są w godz. 10.35 – 13.45 (4 przerwy)

 

Jak zapisać się na obiady?

1. Podpisać umowę na obiady. Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego uczeń ma zacząć uczęszczać na obiady, w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub na miejscu prosimy wypełnić i podpisać dokument. W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica, prosimy aby umowa została wydrukowana dwustronnie.

Umowę podpisujemy dla każdej osoby osobno.

Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

2. Dokonać opłaty za kartę obiadową w wysokości 3,00 zł – dotyczy tylko nowych osób - na rachunek bankowy szkoły:

Bank Pekao SA 05 1240 1268 1111 0010 3849 1842

(UWAGA!!! Inny rachunek bankowy niż w przypadku płatności za obiady!!!)

Odbiór kart odbywa się przy wejściu na stołówkę.

Osoby, które korzystały ze stołówki i posiadają już kartę, nie kupują kolejnej.

3. Dokonać opłaty za obiady przelewem na konto szkoły (za termin płatności uznaje się dzień wpływu na konto szkoły) Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej złożyć umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy, mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia. Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. W późniejszych przelewach prosimy umieścić również nr umowy. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

Jak zrezygnować z obiadów?

  1. Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej na druku, który stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu korzystania ze stołówki (dostępny na stronie www.zso7gda.pl). Rezygnację należy złożyć w sekretariacie szkoły do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.

  2. Brak uiszczenia opłaty za obiady nie jest równoznaczny ze złożeniem rezygnacji z korzystania z obiadów.

  3. Jeżeli nie wpłynie pisemna rezygnacja, należność za obiady zostanie normalnie naliczona przez system i będzie podlegać windykacji.

Opis Pobierz
Zarządzenie dyrektora 18 2018 - regulamin stołówki - zmiana od 13.07.2018 r..pdf Zarządzenie dyrektora 18 2018 - regulamin stołówki - zmiana od 13.07.2018 r..pdf
Regulamin stołówki - zmiana od 13.07.2018 r..pdf Regulamin stołówki - zmiana od 13.07.2018 r..pdf
Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej - uczniowie.pdf Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej - uczniowie.pdf
Rezygnacja z korzystania z obiadów.pdf Rezygnacja z korzystania z obiadów.pdf

Rodzice

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk