REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

w VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO 

W GDAŃSKU

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. art. 149 ust. 4 oraz art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
  z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
  i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 4. 4.       Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.
 5. Statut VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

 § 1

Przyjmowanie podań kandydatów do VII Liceum Ogólnokształcącego.

Kandydat składający wstępnie dokumenty do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku posługuje się oryginałem lub kopią świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginałem lub kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum.

 1. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem „1”.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w punkcie przyjęć komisji rekrutacyjnej
  w VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 3. Do podania o przyjęcie do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku należy dołączyć:
  1. oryginał  lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;
  2. oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
   1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych;
   2. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
    o których mowa w niniejszym regulaminie;
   3. Wniosek kandydata (załącznik 1 - do pobrania na stronie internetowej www.lo7gda.pl
    lub w sekretariacie szkoły);
   4. dwie fotografie – z imieniem, nazwiskiem i adresem;
   5. odpis aktu urodzenia;
   6. Kartę zdrowia ucznia.
   7. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
    oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
   8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.

 § 2

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym składania dokumentów

Postępowanie rekrutacyjne

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

wniosek kandydata, dwie fotografie – z imieniem, nazwiskiem
i adresem, inne dokumenty wymienione w § 1.

od 14 maja 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wnioskuo przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych

wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz złożenia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności.

od 22 czerwca 2018 r.
od godz. 12.00
do 26 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

Weryfikacjaprzez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 5 lipca 2018 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do wybranej klasy2).

6 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

od 6 lipca 2018 r.

od godz.12.00

do 11 lipca 2018 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do wybranej klasy 3).

12 lipca 2018 r.  
od godz. 12.00

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

(jeżeli VII Liceum Ogólnokształcące dysponować będzie wolnymi miejscami)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

wniosek kandydata, dwie fotografie – z imieniem, nazwiskiem
i adresem, inne dokumenty wymienione w § 1.

od 13 lipca 2018 r.
do 10 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 24 sierpnia  2018 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowa-nych do wybranej klasy. 4)

27 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 27 sierpnia 2018 r. 
od godz.12.00

do 30 sierpnia 2018 r.
do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do wybranej klasy w przypadku niedokonania naboru w dniu
14 lipca 2017 r.  5)

31 sierpnia 2018 r.
od godz. 12.00

     

2)Załączniki 2                     3)Załączniki 3               4)Załączniki 4               5)Załączniki 5 

§ 3

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych. 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym:
  1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia), języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

 1. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki oraz każdego z dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

celujący                   – 18 punktów

bardzo dobry         – 17 punktów

dobry                      – 14 punktów

dostateczny             – 8 punktów

dopuszczający        – 2 punkty.

 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • · dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
   7 punktów,
 • · dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
   5 punktów,
  • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w punktach b–c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym– 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym– 1 punkt.
 1. za osiągnięcia w zakresie aktywność społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. b-d, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  4.       Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum.

  5.       W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego zasady przeliczania na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum reguluje załącznik 6.

 1. Profile dla klas pierwszych zaplanowane na rok szkolny 2018/2019 i przedmioty punktowane
  ze świadectwa gimnazjalnego:

Klasa

Profil klasy

Języki obce

Przedmioty rozszerzone

 

I A

 

 

matematyczno-geograficzna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język hiszpański

matematyka

geografia

język angielski

Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego:

język polski, matematyka, geografia, język angielski

 

 

I B

prawno-dyplomatyczna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język rosyjski

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

geografia

Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego:

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

 

 

I C

 

 

humanistyczno-lingwistyczna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język hiszpański

język polski

język angielski

historia

biologia

Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego:

język polski, matematyka, język angielski, historia

 

 

I D

 

 

biologiczno-chemiczna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język hiszpański

biologia

chemia

język angielski

Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego:

język polski, matematyka, biologia, chemia

 

 

I E

 

 

medialno–lingwistyczna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język hiszpański

język polski

język angielski

wiedza o społeczeństwie

 

Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego:

język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie,

 

 

I F

 

 

ekonomiczno–administracyjna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język rosyjski

matematyka

geografia

wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego:

język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani
  są do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w pierwszej kolejności.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują kryteria ustalone w ust. 1–3.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
  ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 5. Kryteria, o których mowa w ust. 10, mają jednakową wartość. O przyjęciu będzie decydowała liczba spełnionych kryteriów.

§ 4

Tryb ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego. 

 1. Komisja rekrutacyja ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego według wzorów stanowiących załączniki 2, 3, 4 i 5 niniejszego regulaminu.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
  i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do wybranej klasy VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do wybranej klasy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Listy, o których mowa w ust. 2 i 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
  w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia
  do przyjęcia.
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 4, jest określany
  w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 7. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 3 ust. 11, powinni dołączyć oryginały świadectw ukończenia szkoły niższego etapu edukacyjnego. 

§ 5

Tryb odwołań od postępowania kwalifikacyjnego.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić
  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
  lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w § 5 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
  do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa w § 5 ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki:

 1. Wniosek kandydata o przyjęcie do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I na dzień
  6 lipca 2018 r. godz. 12.00.
  1. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I na dzień 12 lipca 2018 r. godz. 12.00
 3. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I na dzień
  27 sierpnia 2018 r. godz. 12.00.
  1. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I na dzień 31 sierpnia 2018 r. godz. 12.00
 4. Zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

 

Opis Pobierz
Wniosek kandydata o przyjęcia Wniosek kandydata o przyjęcia
Lista kandydatów zakwalifikowafikanych i niezakwalifikowanych Lista kandydatów zakwalifikowafikanych i niezakwalifikowanych
Zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów Zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów

Rekrutacja

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk